Entreprenør frifundet for erstatningskrav pga. uoverensstemmende accept

Under en sag anlagt ved Retten i Roskilde havde en murer afgivet tilbud på grundlag af et udbudsmateriale, som bl.a. henviste til AB 92. Efter modtagelse af tilbuddet fremsendte bygherren en kontrakt til mureren, som alene bygherren havde underskrevet. Kontrakten indeholdt en lang række markante fravigelser til AB 92 (bl.a. skærpede betingelser for henholdsvis betaling […]

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæfter personligt for skader

Landsretten pålagde direktør og ejer af entreprenørvirksomhed at hæfte personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, idet direktøren havde forsømt at tegne sædvanlig ansvarsforsikring iht. AB 92 § 8, stk. 3.   Sagen omhandlede omkostninger forbundet med genoprettelse af underboens badeværelse i forbindelse med, at flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo […]

Ny principiel MgO-afgørelse

For nylig blev der afsagt kendelse af Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg i den anden principielle sag vedrørende anvendelse af MgO-vindspærreplader.   Sagen var anlagt af bygherren mod hovedentreprenøren og rådgiveren og relaterede sig til et rækkehusbyggeri, hvor der i projektet var foreskrevet anvendelse af vindgips som vindspærre, som ikke er et MgO-produkt. Af projektet […]

AB 18 -SÅ KOM DE NYE SPILLEREGLER FOR BYGGERIET

I dag blev de længe ventede afløsere for AB 92 og ABR 89 offentliggjort i høringsudkast fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Afløseren for ABT 93 kommer senere sammen med en håndfuld tillæg. Udkastet til den nye AB 18 -afløseren for AB 92- kan du finde her > Som det fremgår har man i grove træk […]

Afhjælpningsretten overtrumfer bygherres krav på erstatning eller godtgørelse

I en nylig afsagt dom fra Retten i Lyngby har Retten i klare vendinger statueret, at entreprenørens ret til afhjælpning af fejl og mangler går forud for Bygherres evt. krav på erstatning eller godtgørelse. Entreprenøren havde i hovedentreprise udført udskiftning og renovering af døre og vinduer på vegne en Andelsboligforening som Bygherre. AB 92 udgjorde […]

Rådgiver krav på honorar trods manglende aftale

Retten i Hillerød har i en dom fastslået, at når man som bygherre henvender sig til en arkitekt, der herefter udarbejder diverse skitser til brug for et påtænkt projekt, så er der en klar formodning for, at man som bygherre også skal betale for arkitektens arbejde efter medgået tid, medmindre der er indgået anden aftale. I den […]

Første MgO-sag afgjort – hvilken betydning har den?

Afgørelsen Den 21.06.2017 afsagde voldgiftsretten kendelse i den første sag vedrørende placering af ansvar ved anvendelse af MgO-plader som vindspærre. Sagen var anlagt af bygherre mod henholdsvis hovedentreprenør og rådgiver med påstand om betaling af udbedringsomkostninger til udskiftning af MgO-pladerne og udbedring af de skader, som pladerne havde forårsaget. Der var oprindeligt projekteret anvendelse at […]

Skønserklæringer tilsidesat af voldgiftsretten

I en nyligt afsagt kendelse fra Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg tilsidesatte voldgiftsretten skønserklæringerne i sagen, hvorved tagdækker blev frifundet for de huller i tagdækningen, som skønsmændene var overbeviste om var henholdsvis til stede og årsag til vandindtrængen i bygningen. Den konkrete sag I forbindelse med afleveringen af et større københavnsk byggeri blev der flere […]

BOLIGFORENINGER MED FORBRUGERSTATUS?

Når bygherre er forbruger har man som hoved-eller totalentreprenør overfor sine underentreprenører en udfordring i forhold til det i AB92 og ABT 93 normalt gældende 5 års-ansvar i § 36 og voldgiftsklausulen i § 47.  Når bygherre er forbruger har de fleste entreprenører efterhånden vænnet sig til, at man som entreprenør ikke længere kan aftale 5 års ansvar (AB […]

Rette kontraktspart – personen eller selskabet?

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var indehaver og direktør eller entreprenørvirksomheden, der havde indgået aftale med underentreprenøren, og således hvem der hæftede for underentreprenørens krav.