Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæfter personligt for skader

Print
Landsretten pålagde direktør og ejer af entreprenørvirksomhed at hæfte personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, idet direktøren havde forsømt at tegne sædvanlig ansvarsforsikring iht. AB 92 § 8, stk. 3.

 

Sagen omhandlede omkostninger forbundet med genoprettelse af underboens badeværelse i forbindelse med, at flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.

Bygherre skulle erstatte omkostningerne, der var afholdt af ejerforeningen, hvorefter bygherre rettede kravet mod direktør og eneejer af entreprenørvirksomheden henset til, at selskabet i mellemtiden var taget under konkursbehandling.

Entreprenørvirksomheden var allerede ved skadens konstatering blevet anmodet om at anmelde skaden til sit ansvarsforsikringsselskab. Entreprenøren nægtede dog at anmelde kravet. Entreprenøren gjorde under sagen gældende, at der var foretaget sædvanlig tætning før påføring af flydemørtel, samt at der var tale om en hændelig skade, hvorefter der ikke ville være dækning under policen.

Både under byrets- og landsretssagen var det et tvistepunkt, hvorvidt der var tegnet en ansvarsforsikring. Hvor byretten kom frem til, at direktøren hæftede personligt ved at nægte anmeldelse til sit forsikringsselskab, lagde landsretten til grund, at der ikke var tegnet forsikring. Direktøren hæftede personligt som følge af, at denne ved at undlade at tegne sædvanlig forsikring for at opnå en besparelse, udsatte sin kontraktspart for en betydelig økonomisk risiko, hvilket er erstatningspådragende.

Direktør og eneanpartshaveren blev således dømt til at friholde bygherren for det beløb, som denne var blevet dømt til at betale boligforeningen.

 

Hasløv Stæhr Advokaters bemærkninger

Dommen bidrager til fortolkningen af hvilke pligter der påhviler ledelsen i forbindelse med at sikre en forsvarlig organisation af virksomheden, samt hvor meget der skal til før ledelsen har handlet ansvarspådragende i et sådant omfang, at der sker hæftelsesgennembrud.

En forsvarlig organisation af virksomheden omfatter uden tvivl tegning af sædvanlig ansvarsforsikring, uanset om der indgås kontrakter med AB 92 som en del af aftalegrundlaget – herunder særligt når der udføres arbejder, der efter deres art afstedkommer en særlig risiko for skade på bygherres eller tredjemands ejendom.

På baggrund af byrets- og landsretssagen kan det konkluderes, at både manglende ansvarsforsikring eller manglende anmeldelse til forsikringsselskabet kan føre til personlig hæftelse for ledelsen. Det er således afgørende, at der i tvivlstilfælde sker anmeldelse til ansvarsforsikringsselskabet, idet det er sikredes bevisbyrde, at der ikke måtte være dækning under policen for den konkrete skade.

 

 

Dommen blev afsagt af Østre Landsret i oktober 2018.

 

bs

Ved spørgsmål til sagen kan der rettes henvendelse til Birk Schmidt, som førte sagen for bygherre. bs@hsalaw.dk, tlf. 29 24 57 70

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura