Arbejdsområder

Vores team af advokater har samlet solid brancheerfaring fra landets største advokatkontorer.
Vælg et emne for at vide mere om hvad vi kan tilbyde dig.

Entrepriseret

Print

Entrepriseret omfatter traditionelt alle de juridiske problemstillinger, der knytter sig til gennemførelsen af et byggeri, stort som småt. Entrepriseretten omfatter det juridiske arbejde lige fra indgåelse af entreprisekontrakten, herunder formuleringen af tilbuddet eller udbudsmaterialet og vilkårene for aftalen og indtil afleveringen af det færdige byggeri har fundet sted.

I tiden fra indgåelsen af den endelige og bindende entreprisekontrakt og indtil arbejdet er færdigt til aflevering, opstår der ofte behov for rådgivning.

 • Vi hjælper dig med følgende udfordinger
  • Garantistillelse og betalingsgaranti og konsekvensen af manglende sikkerhedsstillelse og garanti for byggeriet
  • Tvist omkring forsinkelse af arbejdet og hermed spørgsmål om dagbod, erstatning eller tidsfristforlængelse
  • Mangler ved arbejder konstateret allerede under arbejdets udførelse? Konsekvensen af mangler ved arbejdet undervejs
  • Manglende eller ikke tilstrækkelig betaling af entreprenørens acontofakturering og herunder spørgsmålet om standsning af arbejdet
  • Bygherres eller hovedentreprenørens ret til tilbageholdelse i forfaldne betalinger
  • Risikoen for arbejdets hændelige undergang og i den forbindelse ansvaret for byggeriet og forsikring heraf
  • Ekstraarbejder og projektændringer og den økonomiske samt tidsmæssige konsekvens heraf
  • Bygherres eller entreprenørs betalingsstandsning, konkurs eller død? Konsekvens for aftalen og handlemuligheder
  • Misligholdelse af entrepriseaftalen og herunder overvejelse omkring entrepriseaftalens ophævelse? Procedure for ophævelse
  • Tvister imellem byggeriets parter? Træk på garantier, Syn og skøn, Sagkyndig beslutning og opstart på egentlig voldgiftsag
 • Tiden efter byggeriets færdiggørelse

  I tiden efter byggeriets færdiggørelse og aflevering består de entrepriseretlige udfordringer normalt af de tvister, der måtte opstå i forbindelse med fejl og mangler ved byggeriet, der konstateres af bygherre efterfølgende. Dette sker typisk ved en aftalt

  1 årsgennemgang af byggeriet eller i forbindelse med bygherres almindelige brug af byggeriet. Spørgsmålet om mangler ved entreprisen og ansvaret herfor kan i princippet opstår på et hvilket som helst tidspunkt fra entrepriseaftalens indgåelse og indtil og med udløbet af entreprenørens ansvarsperiode, der oftest vil være aftalt begrænset til 5 – 10 år.

  Hasløv Stæhr Advokater har adskillelige års erfaring i varetagelse af samtlige de juridiske udfordringer, der udspringer af et byggeri, lige fra projektets start til arbejdets færdiggørelse og aflevering. Kontorets advokater har en betydelig erfaring indenfor procedure og i det hele taget varetagelsen af de retssager og voldgiftsager, der opstår når byggeriets parter ikke kan blive enige i mindelighed.

 • Almindelige betingelser – AB 92, ABT 93 og ABR 89

  En væsentlig del af de spilleregler, der gælder i forholdet mellem bygherre,  rådgiver og entreprenør er allerede beskrevet i en række forskellige almindelige betingelser, der uden fravigelser eller tilføjelser langt hen ad vejen ligeligt varetager parternes interesser og beskriver vilkårene for gennemførelsen af et byggeri.

  AB 92 (Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 1992) www.voldgift.dk/regler/ab92.html

  ABT 93 (Almindelige  Betingelser for Totalentreprise af 1993) www.voldgift.dk/regler/abt93.html

  ABR 89 (Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand af 1989) www.voldgift.dk/regler/abr-89.htm og AB Forbruger www.boligejer.dk/abforbruger

  Hasløv Stæhr Advokater afholder løbende kurser i entrepriseret og og byggejura, herunder anvendelsen af AB92, ABT 93 og ABR 89. Se aktuelle kurser vi tilbyder

 

Læs artikler omkring entrepriseret her >

 

Kontakt din advokat

 

 hasløv-015

 Advokat Michael Hasløv Stæhr

mst@hsalaw.dk

 

 

hasløv-009

 Advokat Per Setholm-Johansen

psj@hsalaw.dk