Udtalelser på Facebook gruppe kunne ikke medføre godtgørelse

Print

Injurierende udtalelser på Facebook gruppe fandtes ikke at kunne medføre godtgørelse eller omkostninger til dækning af publicering af dom

I en nyligt afsagt dom fra Retten i Hillerød, blev det slået fast, at selvom udtalelser var injurierende, var der ikke grundlag for godtgørelse af tort og dermed ikke nogen økonomisk vinding for sagsøgerne ved sagen.

Den konkrete sag:

I forbindelse med en lokal tvist om retten til at købe en betydningsfuld kro, opstod der stridigheder på en lokal gruppe på Facebook med ca. 8.500 deltagere.

En af de sagsøgte lavede et opslag, hvori følgende passager fremgik:

”xx, har efter så mange års samarbejde med den gamle ejer, valgt at stikke denne i ryggen.”

”Det er en klassisk korruptionssag og det vil seriøst undre mig, hvis det ikke ender med aftrædelse for visse bestyrelsesposter.”

”Vi er mange mennesker der lokalt snakker om det her, og den udbredte opfattelse er stadigvæk at xx bestyrelse med xx og xx i spidsen forsøger at stjæle bygningen for personlig vinding.”

Der var efterfølgende mange reaktioner på opslaget under intens debat, og to medsagsøgte debattører skrev, at: ”Nej, xx er ikke en børnehave de er korrupte. Det skal frem i lyset.

Det er jo ikke første gang sådan noget forgår på xx.” og ”xx er drevet som Nordkorea! Diktatur hvor den øvrige bestyrelse holder kæft! Skammeligt! xx er den enevældige diktator uden empati for andre!”

Der var i forlængelse heraf udtaget stævning med påstand om godtgørelse på kr. 180.000 for æreskrænkelse, godtgørelse for omkostninger for publicering af dom på kr. 30.000, ligesom der var nedlagt påstand om fængselsstraf i op til 2 år, subsidiært bødestraf, mod de 3 personer, der havde forestået opslagene på Facebook.

Retten nåede i dommen frem til, at udtalelserne var uberettigede, bortset fra udtalelsen med sammenligningen med Nordkorea, som Retten vurderede ikke indeholdt noget strafbart forhold. I stedet forstod Retten ytringen som en tilkendegivelse af, at den omtalte virksomhed blev drevet med hård hånd og uden den store forståelse for andre.

Bødestraffen for de øvrige udtalelser blev imidlertid alene kr. 1.000 og kr. 2.000 for to af de sagsøgte.

Særligt interessant var Rettens vurdering af spørgsmålet om godtgørelse, som fyldte meget i sagen, hvorved Retten udtalte, at:

”Under hensyn til arten og karakteren af de strafværdige ytringer herunder særligt til, at de er fremsat af to personer, som efter sagsøgernes egne forklaringer ikke har nogen særlig status i forhold til at vurdere sagsøgernes professionelle virke, og fordi de er fremsat i forbindelse med en debat på en lokal Facebookgruppe, finder retten, at der hverken er grundlag for at tilkende sagsøgerne

godtgørelse eller omkostninger til dækning af publicering af dommen. Sagsøgernes påstande herom tages derfor ikke til følge.”

Spørgsmålet om omkostninger i sagen blev efterfølgende kæret til Østre Landsret vedrørende de to sagsøgte, som blev idømt bøderne.

Østre Landsret stadfæstede imidlertid ved sin kendelse omkostningsafgørelsen fra Retten i Hillerød, hvorefter ingen af parterne skulle betale omkostninger til hinanden.

Den frifundne sagsøgte part blev ved Byretten tilkendt sagsomkostninger på kr. 13.750.

Bemærkninger til dommen:

Dommen viser, at man ikke nødvendigvis kan opnå godtgørelse, selvom der har været skrevet krænkende og injurierende udtalelser på sociale medier.

Der er kun en meget beskeden praksis for injurierende udtalelser på sociale medier, og det må antages, at den øgede brug af sociale medier, hvor jargonen ofte er ganske markant har medført, at meget fra domstolenes side accepteres, før der er tale om strafbare forhold.

Retspraksis ses i øvrigt at bevæge sig i retning af mildere straffe for injurierende udtalelser sammenholdt med tidligere, ligesom godtgørelsen for injurierende og krænkende udtalelser må antages at gå i retning af være ganske symbolsk, såfremt der i det hele taget gives en godtgørelse.

For yderligere information, kontakt: 

Peter Albeck Stæhr, Cand.Jur.

Erfaring

Advokatfirmaet Thorkild Rydahl ApS og Udlændinge- Bolig- og Integrationsministeriet.

Arbejdsområder

Peter rådgiver kontorets klienter indenfor entrepriseret, selskabsret, M&A, fast ejendom, skatteret og lejeret.

Telefon Mob.: (+45) 27 85 18 74 Email: ps@hsalaw.dk

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura