Slutafregning afskar krav på honorering af efterfølgende krav. mangler ikke dokumenteret

I en nyligt afsagt kendelse fra voldgiftsretten for byggeri og anlæg blev det atter slået fast, at der ikke er krav på honorering af fakturaer udstedt efter slutafregningen, hvis der ikke i slutafregningen er taget specificeret forbehold – selv ikke for kontrakthjemlede arbejder eller ekstraarbejde rekvireret under afleveringsforretningen. Mellem en entreprenør og en haveforening opstod […]

Ikke fradrag for æstetiske/kosmetiske forhold da ej retligt relevante mangler

I en voldgiftssag under Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg er der for nylig afsagt en kendelse som slog fast, at der ikke skulle foretages fradrag i entreprisesummen som følge af æstetiske forhold ved en udført asfaltbelægning på en parkeringsplads. Bygherre havde engageret en entreprenør til at etablere en ny parkeringsplads ved bygherres kontorejendom. Arbejdet skulle […]