Forretningsbetingelser

Hasløv Stæhr Advokater er medlem af

Hasløv Stæhr Advokater følger advokatsamfundets regler om interesse- og habilitetsprocedurer, og vi afklarer altid før vi påtager os en sag, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter. Klientforholdet betyder ikke, at Hasløv Stæhr Advokater ikke kan rådgive andre aktører indenfor samme branche som klienten.

Hasløv Stæhr Advokat er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienterne efter reglerne i denne lov.

Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvis vi skal foretage oprettelse af klientkonto har vi pligt til at videregive identitetsoplysningerne til det pengeinstitut, hvori kontoen oprettes, til brug for dettes opfyldelse af pligterne efter hvidvaskloven.

Hasløv Stæhr Advokater har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis vi er vidende om eller har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktioner, midler eller en aktivitet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved forsøg herpå.

Vort honorar fastsættes ud fra forskellige parametre, først og fremmest medgået tid, hvor kontorets jurister afregner med udgangspunkt i en timetakst fra kr. 1.200,00 ex. moms for advokatfuldmægtige til kr. 2.900,00 ex. moms for advokater på specialist niveau.

Ved sagens afregning lægges der vægt på karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Vi forbeholder os ret til at anmode om forudbetaling af dele eller hele vort forventede honorar.

Driftskonto: Handelsbanken reg. 0895 – konto 1021009

Klientkonto: Handelsbanken reg. 0895 – konto 2035151

I tilfælde af banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.00,00 Euro (ca. kr. 750.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. Euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Hasløv Stæhr Advokater er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Faktuering sker normalt månedligt, medmindre andet er aftalt, og betalingsbetingelserne er 7 dage netto. Der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes procesrente 30 dage efter fakturaens forfald.

Som udgangspunkt anmoder vi om forudbetaling af udlæg eller omkostninger, som f.eks. retsafgifter eller udlæg til syn og skøn.

 

Vi forbeholder os ret til at benytte forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger og de af beløbet påløbne renter, der er indsat på vores klientkonto til at udligne fremtidige fakturaer og til at dække andre omkostninger i forbindelse med rådgivningen, medmindre andet er aftalt.

Vores rådgivning knyttes til den enkelte opgave, og er ikke beregnet til brug for andet formål.

Ophavsretten til resultatet af rådgivningen tilkommer Hasløv Stæhr Advokater medmindre andet er aftalt.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

 

Advokaterne hos Hasløv Stæhr Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Hasløv Stæhr Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Klager henvises derfor til Advokatnævnets klagevejledning http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilDuKlage.aspx

Alle advokater hos Hasløv Stæhr Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Hasløv Stæhr Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Hasløv Stæhr Advokater er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Hasløv Stæhr Advokaters ansvar dækker ikke driftstab, tab af data, tab af goodwill, avancetab eller andet indirekte tab. Endvidere er Hasløv Stæhr Advokater ikke ansvarlig for andre rådgiveres rådgivning overfor klienten.

Alle tvister mellem en klient og Hasløv Stæhr Advokater, er underlagt dansk ret og skal indbringes for en kompetent dansk domstol.