Voldgifts- og retssager

Hasløv Stæhr Advokater varetager retssager og procedurer for samtlige instanser.
Kontoret har møderet for Højesteret og kontorets advokater har alle en betydelig erfaring i varetagelsen af voldgifs- og retssager, herunder sager for Klagenævnet for Udbud og Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed (Voldgiftsretten).

 

Vi hjælper dig med følgende områder

Tvist omkring forsinkelser

Bliver arbejdet forsinket kan det føre til spørgsmål om dagbod, erstatning eller tidsfristforlængelse.

Vi har stor erfaring og kompetence, hvilket gør os i stand til at rådgive og repræsentere bygherrer og entrepenører i retssager om forsinkelser.

Fejl og mangler

Mangler ved arbejdet konstateret allerede under arbejdets udførelse? Konsekvensen af mangler ved arbejdet undervejs?

Hvis der opstår fejl og mangler, vil man som bygherre gerne kunne indgive klage og sine håndværkere. Det kan dog være en kompliceret proces, hvis man ikke har erfaring med dette.

Vi hjælper dig igennem, så du kan undgå frustration og spildt tid.

Manglende betaling

Manglende eller ikke tilstrækkelig betaling af entreprenørens aconto faktura og herunder spørgsmålet om standsning af arbejdet.

Som entreprenør eller rådgiver kan det blive nødvendigt at standse arbejdet, hvis bygherren ikke betaler forfaldne beløb.

Det kan dog være risikabelt og kan medføre problemer, hvis man ikke har styr på de juridiske detaljer før arbejdet standses, også selvom det er grundet manglende betaling.
Kontakt os for rådgivning, skulle du være i tvivl om hvorvidt du har retten på din side.

Tilbageholdelse af betalinger

Bygherres eller hovedentreprenørens ret til tilbageholdelse i forfaldne betalinger.

Bygherre har ret til at foretage tilbagehold ifølge AB 18 § 36, stk. 10.

Bygherren ved aflevering er berettiget til at tilbageholde et “rimeligt beløb” af entreprisesummen til sikkerhed for afhjælpning af mangler. Ved “rimeligt” forstås, at størrelsen af det tilbageholdte beløb skal være rimelig i forhold til skønnede omkostninger til at få manglerne udbedret af tredjemand. 

Bygherren er berettiget til at udøve tilbagehold, uanset at entreprenøren har stillet sædvanlig entreprenørgaranti, og entreprenøren kan ikke kræve, at bygherren deponerer det omhandlede beløb.

Forsikring af underlagt arbejde

Risikoen for arbejdets hændelige undergang og i den forbindelse ansvaret for byggeriet og forsikring heraf.

Kontorets advokater har igennem årene opbygget en markant viden inden for de forsikrings- og erstatningsretlige områder. Særligt har vi en solid ekspertise vedrørende de forhold, som relaterer sig til bygge- og anlægsbranchen og de forsikrings og erstatningsretlige udfordringer, der følger heraf, herunder rådgiver- og tilsynsansvar samt entrepriseretlige følgeskader.

Vores klienter tæller både forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og private.

 

Ekstraarbejde

Ekstraarbejde og projektændringer, samt den økonomiske og tidsmæssige konsekvens heraf.

Når bygherren og entreprenøren har indgået en aftale om ekstraarbejde, har entreprenøren selvfølgelig krav på betaling for det udførte ekstraarbejde.

Selvom ekstraarbejdet ikke er aftalt mellem bygherren og entreprenøren, kan entreprenøren i nogle tilfælde kræve betaling for udført ekstraarbejde. Det gør sig gældende, når ekstraarbejdet er nødvendigt.

Dette gælder uanset, om AB92/AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed), er vedtaget mellem bygherren og entreprenøren eller ej, da de anses for almindelige entrepriseretlige grundsætninger.

Rekonstruktion eller konkurs

Bygherres eller entreprenørs rekonstruktion, konkurs eller død? Konsekvens for aftalen og handlemuligheder.

Ved indgåelse af aftale, bør bygherre forholde sig til risikoen for at entrepenøren går konkurs.

Konkursboets indtrædelsesret indebærer, at entrepriseaftalen fortsætter, og at bygherren ikke som følge af konkursen kan ophæve aftalen – uanset om bygherren har taget forbehold herfor. Det skyldes, at indtrædelsesretten hviler på lovregler, som parterne ikke kan fravige gennem aftale.

Misligholdelse

Misligholdelse af entrepriseaftalen og herunder overvejelse omkring entrepriseaftalens ophævelse. Procedure for ophævelse ved eventuel retssag.

Både bygherren og entreprenøren har mulighed for at ophæve en entrepriseaftale. I alle tilfælde er det dog en betingelse, at der foreligger en væsentlig misligholdelse, og at der er sendt et skriftligt påkrav, som ikke har haft nogen gunstig effekt.

Hvis situationen opstår, er det væsentligt at kende reglerne i AB og ABT. Bygherrens og entreprenørens mulighed for at hæve aftalen er reguleret i henholdsvis AB 18 § 59 og § 60.

Tvister

Tvister imellem byggeriets parter? Træk på garantier, syn og skøn, Sagkyndig beslutning og opstart på egentlig voldgiftsag eller retssag.

Voldgiftsretten består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne selv vælger. Voldgift er således karakteriseret ved, at parterne i stedet for at gå til domstolene nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med bindende virkning for parterne. Grundlaget herfor er den mellem parterne indgåede voldgiftsaftale.

Fokus på totaløkonomi

Vi har altid fokus på klientens totaløkonomi, og tilstræber altid det bedst mulige resultat opnået ad nemmeste og billigst mulige vej. En traditionel retssag eller voldgiftssag med udtagelse af stævning eller klageskrift er ikke altid den økonomisk set mest fordelagtige vej klienten.

Almindelige procedurere

En given tvist bør så vidt muligt søges løst i mindelighed ved et forlig eller ved hjælp af de øvrige redskaber, der er til rådighed. Dette kunne være i form af en udenretlig sagkyndig beslutning (AB 92 og ABT 93 § 46), eller aftale om Forenklet Voldgiftsprocedure, hvorved parterne opnår en afgørelse i sagen i løbet af 3-4 måneder.

Lad os drøfte din sag

Anmod om et fysisk møde eller beskriv din sag, og vi vil vende tilbage med en uforpligtende vurdering om hvordan vi kan hjælpe dig.