Entrepriseret

I tiden før indgåelsen af den endelige og bindende entreprisekontrakt og indtil arbejdet er færdigt til aflevering, opstår der ofte behov for rådgivning fra en advokat med speciale i entrepriseret.

Entrepriseret omfatter traditionelt alle de juridiske problemstillinger, der knytter sig til gennemførelsen af et byggeri, stort som småt. Entrepriseretten omfatter det juridiske arbejde lige fra indgåelse af entreprisekontrakten, herunder formuleringen af tilbuddet eller udbudsmaterialet og vilkårene for aftalen og indtil afleveringen af det færdige byggeri har fundet sted.

Vi hjælper dig med følgende områder

Garantistillelse og betalingsgaranti

Konsekvensen af manglende sikkerhedsstillelse og garanti for byggeriet kan have fatale følger.

Vi kan, som jeres advokat, være med til at sikre at I er sikkert stillet før projektet påbegyndes.

Tvist omkring forsinkelser

Bliver arbejdet forsinket kan det føre til spørgsmål om dagbod, erstatning eller tidsfristforlængelse.

Vi har som advokater stor erfaring og kompetence, hvilket gør os i stand til at rådgive og repræsentere bygherrer og entreprenører i retssager om forsinkelser.

Fejl og mangler

Mangler ved arbejder konstateret allerede under arbejdets udførelse? Konsekvensen af mangler ved arbejdet undervejs.

Hvis der opstår fejl og mangler, vil man som bygherre gerne kunne indgive klage og sine håndværkere. Det kan dog være en kompliceret proces, hvis man ikke har erfaring med dette. Som jeres advokat indenfor entrepriseret, hjælper vi jer igennem, så I kan undgå frustration og spildt tid.

Manglende betaling

Manglende eller ikke tilstrækkelig betaling af entreprenørens acontofakturering og herunder spørgsmålet om standsning af arbejdet.

Som entreprenør eller rådgiver kan det blive nødvendigt at standse arbejdet, hvis bygherren ikke betaler forfaldne beløb. Det kan dog være risikabelt og kan medføre problemer, hvis man ikke har styr på sin entrepriseret og de juridiske detaljer før arbejdet standses, også selvom det er grundet manglende betaling.

Kontakt os for rådgivning fra en erfaren advokat, skulle du være i tvivl om hvorvidt du har retten på din side.

Tilbageholdelse af betalinger

Bygherres eller hovedentreprenørens ret til tilbageholdelse i forfaldne betalinger.

Bygherre har ret til at foretage tilbagehold ifølge AB 18 § 36, stk. 10.

Bygherren ved aflevering er berettiget til at tilbageholde et “rimeligt beløb” af entreprisesummen til sikkerhed for afhjælpning af mangler. Ved “rimeligt” forstås, at størrelsen af det tilbageholdte beløb skal være rimelig i forhold til skønnede omkostninger til at få manglerne udbedret af tredjemand. 

Bygherren er berettiget til at udøve tilbagehold, uanset at entreprenøren har stillet sædvanlig entreprenørgaranti, og entreprenøren kan ikke kræve, at bygherren deponerer det omhandlede beløb.

Forsikring af underlagt arbejde

Risikoen for arbejdets hændelige undergang og i den forbindelse ansvaret for byggeriet og forsikring heraf.

Kontorets advokater har igennem årene opbygget en markant viden inden for de forsikrings- og erstatningsretlige områder. Særligt har vi en solid ekspertise vedrørende de forhold, som relaterer sig til bygge- og anlægsbranchen og de forsikrings og erstatningsretlige udfordringer, der følger heraf, herunder rådgiver- og tilsynsansvar samt entrepriseretlige følgeskader.

Vores klienter tæller både forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og private.

 

Ekstraarbejder

Ekstraarbejder og projektændringer og den økonomiske samt tidsmæssige konsekvens heraf.

Når bygherren og entreprenøren har indgået en aftale om ekstraarbejde, har entreprenøren selvfølgelig krav på betaling for det udførte ekstraarbejde.

Selvom ekstraarbejdet ikke er aftalt mellem bygherren og entreprenøren, kan entreprenøren i nogle tilfælde kræve betaling for udført ekstraarbejde. Det gør sig gældende, når ekstraarbejdet er nødvendigt.

Dette gælder uanset, om AB92/AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed), er vedtaget mellem bygherren og entreprenøren eller ej, da de anses for almindelige entrepriseretlige grundsætninger.

Rekonstruktion eller konkurs

Bygherres eller entreprenørs rekonstruktion, konkurs eller død? Konsekvens for aftalen og handlemuligheder.

Ved indgåelse af aftale, bør bygherre forholde sig til risikoen for at entrepenøren går konkurs.

Konkursboets indtrædelsesret indebærer, at entrepriseaftalen fortsætter, og at bygherren ikke som følge af konkursen kan ophæve aftalen – uanset om bygherren har taget forbehold herfor. Det skyldes, at indtrædelsesretten hviler på lovregler, som parterne ikke kan fravige gennem aftale.

Misligholdelse

Misligholdelse af entrepriseaftalen og herunder overvejelse omkring entrepriseaftalens ophævelse? Procedure for ophævelse

Både bygherren og entreprenøren har mulighed for at ophæve en entrepriseaftale. I alle tilfælde er det dog en betingelse, at der foreligger en væsentlig misligholdelse, og at der er sendt et skriftligt påkrav, som ikke har haft nogen gunstig effekt.

Hvis situationen opstår, er det væsentligt at bruge en advokat der kender reglerne i AB og ABT. Bygherrens og entreprenørens mulighed for at hæve aftalen er reguleret i henholdsvis AB 18 § 59 og § 60.

Tvister

Tvister imellem byggeriets parter? Træk på garantier, syn og skøn, Sagkyndig beslutning og opstart på egentlig voldgiftsag

Voldgiftsretten består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne selv vælger. Voldgift er således karakteriseret ved, at parterne i stedet for at gå til domstolene nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med bindende virkning for parterne. Grundlaget herfor er den mellem parterne indgåede voldgiftsaftale.

Tiden efter byggeriets færdiggørelse

I tiden efter byggeriets færdiggørelse og aflevering består udfordringer omkring entrepriseret normalt af de tvister, der måtte opstå i forbindelse med fejl og mangler ved byggeriet, der konstateres af bygherre efterfølgende. Dette sker typisk ved en aftalt 1 årsgennemgang af byggeriet eller i forbindelse med bygherres almindelige brug af byggeriet. Spørgsmålet om mangler ved entreprisen og ansvaret herfor kan i princippet opstår på et hvilket som helst tidspunkt fra entrepriseaftalens indgåelse og frem til udløbet af entreprenørens ansvarsperiode, der oftest vil være aftalt begrænset til 5 – 10 år.

Hasløv Stæhr Advokater har adskillelige års erfaring i varetagelse af samtlige de juridiske udfordringer, der udspringer af et byggeri, lige fra projektets start til arbejdets færdiggørelse og aflevering. Hver advokat fra vores kontor har en betydelig erfaring indenfor procedure og i det hele taget varetagelsen af de retssager og voldgiftsager, der opstår når byggeriets parter ikke kan blive enige i mindelighed.

Almindelige betingelser

En væsentlig del af de spilleregler, der gælder i forholdet mellem bygherre,  rådgiver og entreprenør er allerede beskrevet i en række forskellige almindelige betingelser, der uden fravigelser eller tilføjelser langt hen ad vejen ligeligt varetager parternes interesser og beskriver vilkårene for gennemførelsen af et byggeri.

AB 18
(Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed)

AB 92
(Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 1992)

ABT 18
(Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993)

ABR 18
(Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed)

ABT 93
(Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993)

ABR 89
(Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand af 1989)

AB Forbruger
(Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere)

Hasløv Stæhr Advokater afholder løbende kurser i entrepriseret og byggejura, herunder anvendelsen af AB 18 og AB 92. Vi kan desuden tilbyde kurser i ABT 18.

Se aktuelle kurser vi tilbyder

Hvorfor vælge os

Gennemførelsen af en ofte langstrakt voldgiftssag eller retssag er ikke altid den løsning, der betaler sig bedst for klienten, når man tillige tager de samlede økonomiske, tidsmæssige og personlige konsekvenser i betragtning. Skal du bruge en advokat indenfor entrepriseret, har vi uddannet mediator med erfaring og vi fører aldrig sager for sagens skyld.

Vi tilstræber altid at opnå den løsning på en given tvist, der samlet set betaler sig bedst for klienten.

Dette indebærer også rådgivning omkring muligheden for en hurtig og forligsmæssig løsning, der ifølge kontorets erfaring bedst tilvejebringes, når begge parter er rådgivet af dygtige og kompetente advokater, der kender byggejuraen og ikke mindste voldgiftsrettens praksis og handlemåde, og som derfor formår at bidrage til afslutning af sagen forligsmæssigt med en resultat, der så vidt muligt er identisk med det resultatet retten eller voldgiftsretten alligevel ville være nået frem til.

Det er derfor en fordel at få en advokat med indgående kendskab til byggeri og entrepriseret med på sidelinjen, når entrepriseaftaler indgås.

 

Er du klar til at snakke om jeres sag?

Anmod om et fysisk møde eller beskriv din sag, og vi vil vende tilbage med en uforpligtende vurdering om hvordan vi kan hjælpe dig.