Dagbodskrav – Frist For Fremsættelse

Til regulering af entreprenørens hæftelse ved ansvarspådragende forsinkelse af entreprisen foretrækker mange bygherrer en dagbodsklausul i stedet for alternativet, som er erstatning efter dansk rets almindelige regler. Bygherres præference er ofte baseret på ønsket om en lettere adgang til at opgøre tabet og en forestilling om, at dagbodskravet nærmest er en garanti for økonomisk kompensation […]

Stilladsfirma slap for Arbejdstilsynets bødekrav som følge af manglende faldsikring

Københavns Byret frifandt Stilladsfirmaet, da retten fandt det sandsynliggjort, at medarbejderen var instrueret tilstrækkeligt og at der blev ført passende tilsyn. Retten udtalte, at arbejdsgiver ikke kan forventes at føre tilsyn hele tiden med alle medarbejdere. For nærmere information kontakt adv. Anne Hasløv Stæhr eller adv. Michael Stæhr.

Entreprenør frifundet for krav om dagbøder

Ved Østre Landsret blev entreprenøren frifundet, da Landsretten fandt kravet var fremsat for sent. For nærmere information kontakt adv. Per Setholm-Johansen eller adv. Michael Stæhr.