Direktør hæftede personligt for skader

  • 8. januar 2017
  • Birk Schmidt

Print
Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæftede personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, da flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.

Bygherre skulle erstatte omkostninger forbundet med genoprettelse af underboens badeværelse, som var afholdt af ejerforeningen. Bygherre gjorde derefter kravet gældende over for entreprenøren, der også var blevet varslet ved skadens konstatering, samt anmodet om at anmelde denne til eget ansvarsforsikringsselskab.

Under sagen blev det af bygherre gjort gældende, at direktøren havde handlet ansvarspådragende ved at nægte anmeldelse af den indtrådte skade til sit forsikringsselskab. Modsat gjorde entreprenøren gældende, at der var foretaget sædvanlig tætning, samt at denne ikke havde handlet culpøst i en sådan grad, at det kunne begrunde hæftelsesgennembrud.

Retten fandt, at direktør og eneanpartshaveren havde handlet ansvarspådragende over for bygherre ved at have nægtet anmeldelse af skaden til ansvarsforsikringsselskabet, samt ved i strid med princippet i AB 92 § 8, stk. 3, ikke at oplyse, hvor selskabet var ansvarsforsikret.

Direktør og eneanpartshaveren blev således dømt til at friholde bygherren for det beløb, som denne var blevet dømt til at betale boligforeningen.

Hasløv Stæhr Advokaters bemærkninger

Dommen bidrager til fortolkningen af hvad der konkret påhviler ledelsen, når denne skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed, for at undgå personlig hæftelse. I dommen tages der yderligere stilling til, hvor meget der skal til før direktør eller eneanpartshaver har handlet ansvarspådragende i et sådant omfang, at der sker hæftelsesgennembrud.

For så vidt angår den forsvarlige organisation af virksomheden omfatter det således tegning af sædvanlig ansvarsforsikring, som under alle omstændigheder er påkrævet, såfremt der indgås kontrakter med AB 92 som en del af aftalegrundlaget.

Dertil kommer, at det kan begrunde personlig hæftelse, at der ikke foretages rettidig anmeldelse til ansvarsforsikringsselskabet, hvis der indtræder en skade, hvor der kunne være dækning under policen.

–oo0oo–

Dommen blev afsagt af Retten på Frederiksberg i december 2016.

Ved spørgsmål til sagen kan der rettes henvendelse til Birk Schmidt, som førte sagen for bygherre. bs@hsalaw.dk, tlf. 29 24 57 70.

 

Tags: , , , , ,