Projekteringsfejl eller udførelsesfejl? Entreprenørens pligt til at sige fra efter AB 92 § 15?

Print
Østre Landsret har i en netop afgjort sag bekræftet det i AB 92 § 30 og § 10 grundlæggende princip, at entreprenøren først og fremmest skal udføre arbejdet i henhold til aftalen og dermed i henhold til projektmaterialet. Har entreprenøren udført arbejdet som projekteret og har han anvendt de materialer, der er beskrevet i projektet, så er entreprenøren ansvarsfri, også selvom det efterfølgende måtte vise sig, at den foreskrevne løsning og de foreskrevne materialer objektivt set var mangelfulde og ikke var udtryk for fagmæssig korrekt udførelse.

I forbindelse med en større renovering af en ejendom ønskede bygherre bl.a. ny kloakering udført med henblik  på at undgå fremtidig oversvømmelse af kælderen. Bygherres rådgivende ingeniør udførte tegninger og arbejdsbeskrivelser, hvori det om gulvafløb i kælderen var anført, at disse skulle udføres med “vandlås 153415566 med højvandslukke”.

Kort tid efter arbejdets afslutning måtte bygherre alligevel konstatere oversvømmelse i kælderen. En af retten udmeldt skønsmand konstaterede, at der var monteret og leveret den med VVS-nummer 153415566 anførte vandlås, men at den pågældende vandlås efter skønsmandens opfattelse ikke opfyldte kravene som højvandslukke.

Byretten nåede frem til, at det af entreprenøren udførte arbejde ikke var i overensstemmelse med det i projektet anførte og at entreprenøren under alle omstændigheder burde have gjort bygherre og rådgiver opmærksom på problemet, hvorfor entreprenøren overfor bygherre var ansvarlig for manglen (jf. princippet i AB 92 § 15).

Byrettens afgørelse blev af entreprenøren anket til Østre Landsret, der omgjorde Byrettens afgørelse. Landsretten  tilkendegav, at entreprenøren med rette kunne gå ud fra, at bygherres rådgivende (VVS)ingeniør med en specifik angivelse af 9-cifret VVSnummer i projektet (2 gange) måtte have gennemtænkt projektet, hvorfor entreprenøren ikke havde nogen selvstændig pligt til at til at sige fra. Entreprenøren kunne med rette holde sig til det i projektet oplyste og entreprenøren var herefter ikke ansvarlig for de fejlagtige/fejlprojekterede afløb ( jf. princippet i AB 92 § 30 og § 10.)

Afgørelsen er helt i tråd med øvrig retspraksis på området, hvorefter entreprenøren som det klare udgangspunkt er ansvarsfri, hvis entreprenøren har fulgt det af bygherres rådgiver udarbejdede projektmateriale f.s.v.a. udførelsen og materialerne.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura