Ny mulighed for hurtig afgørelse af tvister

Print

Nye AB-regler gør det muligt at få afgjort tvister med en ny metode ved reglerne om et såkaldt hurtigere og billigere alternativ til blandt andet voldgiftssager.

Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 3/2021.

Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld.

”Der foreligger på nuværende tidspunkt alene et relativt begrænset antal hurtige afgørelser, men der tegner sig et billede af, at afgørelserne rent faktisk er hurtige og dermed foreligger kort tid efter sagernes anlæg”

I de nye AB-regler (herunder AB 18 § 68 og ABT 18 § 66) er der givet mulighed for at få tvister afgjort ved reglerne om såkaldt ”hurtig afgørelse”. Denne ny tvisteløsningsmetode udspringer af et ønske i bygge- og anlægsbranchen om at få et hurtigere og billigere alternativ til blandt andet voldgiftssager. I reglerne om hurtig afgørelse er det defineret, hvilke typer tvister, der kan behandles efter reglerne. Det drejer sig om blandt andet bygherres adgang til at holde betalinger tilbage, bygherres ret til at kræve ændringer og entreprenørens ret til at udføre disse, entreprenørens ret til ekstra betaling, tidsfristforlængelser samt alle øvrige typer tvister, hvor parterne er enige om, at reglerne om hurtig afgørelse skal finde anvendelse.

Hurtig afgørelse kan indledes på alle stadier i byggeriet, men kan være særligt interessant at gennemføre på et tidligt tidspunkt, inden parterne har raget alt for uklar, hvorved parterne kan få en hurtig løsning af tvisten og dermed kan komme hurtigt videre i byggeprocessen i stedet for at afvente en langvarig og dyr voldgiftssag. En hurtig afgørelse kan forventes at foreligge senest to måneder efter sagen blev anlagt, såfremt processen følges som forudsat.

Betingelser for hurtig afgørelse

Man skal dog være opmærksom på, at processen med hurtig afgørelse først kan indledes, når den særlige forhandlingsprocedure, kaldet ”Løsningstrappen” (fremgår af blandt andet AB 18 § 64 og ABT 18 § 62), er gennemført vedrørende tvisten. Der må heller ikke versere en allerede anlagt voldgiftssag om samme tvist mellem samme parter. Den eller de dommere (som i sager om hurtig afgørelse kaldes opmænd), der skal afgøre sagen, udpeges af voldgiftsnævnet efter høring af sagens parter. Opmændene har som udgangspunkt fagteknisk baggrund, men på parternes anmodning kan opmændene have en anden profil, herunder juridisk, ligesom en kombination af opmænd med forskellige baggrunde kan komme på tale. De frister der fastsættes for parternes indlæg samt opmandens afgørelse, er relativt korte og udsættes kun undtagelsesvist, såfremt der foreligger særlige grunde.

Der gennemføres hverken mundtlig forhandling eller syn og skøn i forbindelse med en sag om hurtig afgørelse. Opmanden har dog mulighed for at besigtige det byggeri, som tvisten vedrører, ligesom han har mulighed for at anmode sagens parter om supplerende oplysninger og materiale. Opmandens afgørelse træffes således på skriftligt grundlag, eventuelt kombineret med en forudgående besigtigelse. En hurtig afgørelse iværksat efter AB-reglerne er bindende for sagens parter. Afgørelsen kan dog inden otte uger fra dens afsigelse indbringes for en voldgiftsret, som herefter vil træffe endelig afgørelse om tvisten. Såfremt afgørelsen ”ankes” til voldgiftsretten, har afgørelsen ikke opsættende virkning, hvorved sagens parter skal efterkomme den hurtige afgørelse på trods af ”anken”, med mindre voldgiftsretten beslutter andet. Voldgiftsretten har mulighed for at komme frem til et andet resultat end indholdet af den hurtige afgørelse, som derved ”overrules” af voldgiftskendelsen. Hvis den hurtige afgørelse ikke indbringes for voldgift, er den hurtige afgørelse endelig.

Tegn på, at det virker

Reglerne om hurtig afgørelse blev af nogle spået en stor betydning for løsning af en række forskellige typer af tvister og andre var skeptiske omkring reglernes praktiske anvendelse, herunder hvor hurtigt afgørelserne ville blive truffet. Der foreligger på nuværende tidspunkt alene et relativt begrænset antal hurtige afgørelser, men der tegner sig et billede af, at afgørelserne rent faktisk er hurtige og dermed foreligger kort tid efter sagernes anlæg. Som part i en tvist er det derfor værd at overveje, om tvisten skal afgøres efter reglerne om hurtig afgørelse – særligt hvis byggeriet endnu ikke er afsluttet, og såfremt parterne gerne vil arbejde sammen ”på den anden side” af tvistens afgørelse.

TEKST

PER SETHOLM-JOHANSEN,
ADVOKAT

Mobil: 30 84 35 16

E-mail: psj@hsalaw.dk

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura