Nordjysk Entreprenør frifundet for stort bødekrav fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet observerede under rutinebesøg på byggepladsen en medarbejder i færd med at afkorte et forskallingsbrædt,  i det den pågældende medarbejder anvendte en to-håndsbetjent stiksav med 1 hånd imens han med den anden hånd fastholdte selve brædtet.   Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at det for medarbejderen med 6-7 års erfaring var rutinearbejde at anvende […]

Entreprenør frifundet for erstatningskrav pga. uoverensstemmende accept

Under en sag anlagt ved Retten i Roskilde havde en murer afgivet tilbud på grundlag af et udbudsmateriale, som bl.a. henviste til AB 92. Efter modtagelse af tilbuddet fremsendte bygherren en kontrakt til mureren, som alene bygherren havde underskrevet. Kontrakten indeholdt en lang række markante fravigelser til AB 92 (bl.a. skærpede betingelser for henholdsvis betaling […]

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæfter personligt for skader

Landsretten pålagde direktør og ejer af entreprenørvirksomhed at hæfte personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, idet direktøren havde forsømt at tegne sædvanlig ansvarsforsikring iht. AB 92 § 8, stk. 3.   Sagen omhandlede omkostninger forbundet med genoprettelse af underboens badeværelse i forbindelse med, at flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo […]

Skærpede krav til vedtagelse af AB 92 ift. private forbrugere

 AB 92 indgår i vidt omfang i entrepriseaftaler om bygge- og anlægsarbejder, men skal som det altovervejende udgangspunkt være aftalt mellem parterne for at være gældende. Det fremgår imidlertid ikke af AB 92, hvor meget der skal til, førend AB 92 skal anses for at være aftalt mellem parterne. Disse vedtagelseskrav har henholdsvis domstolene og […]