Skærpede krav til vedtagelse af AB 92 ift. private forbrugere

Print
 AB 92 indgår i vidt omfang i entrepriseaftaler om bygge- og anlægsarbejder, men skal som det altovervejende udgangspunkt være aftalt mellem parterne for at være gældende. Det fremgår imidlertid ikke af AB 92, hvor meget der skal til, førend AB 92 skal anses for at være aftalt mellem parterne. Disse vedtagelseskrav har henholdsvis domstolene og voldgiftsretten dog taget stilling til i en lang række afgørelser.

Ny praksis

I en nyligt afsagt dom ved Retten i Roskilde synes kravene til, hvornår AB 92 skal anses for at være aftalt mellem en privat (forbruger) bygherre og en entreprenør at være skærpet betydeligt.

I den pågældende sag skulle entreprenøren foretage en renovering af taget på bygherres hus, herunder udlægge ny isolering samt montere nyt undertag og tagplader.

I det accepterede tilbud var der en henvisning til AB 92.

En årrække efter arbejdet var afleveret og betalt opdagede bygherre i forbindelse med maling af sternbrædder, at spærene var angrebet af fugt og skimmelsvamp, hvorefter der blev reklameret til entreprenøren, som bestred at være ansvarlig for skaderne.

Der blev derfor gennemført både syn og skøn samt retssag, hvor bygherre ville have erstattet sine udbedringsomkostninger på ca. 200.000 kr. og entreprenøren påstod frifindelse.

Retten nåede frem til, at AB 92 ikke var vedtaget og bemærkede, at det ikke var tilstrækkeligt, at der både var henvist til AB 92 i tilbuddet og at AB 92 var vedlagt tilbuddet, da bygherre var forbruger. I dommen blev der stillet krav om, at AB 92/de relevante bestemmelser deri skulle være særskilt forhandlet/drøftet med bygherre, før at AB 92 kunne betragtes som værende en del af aftalegrundlaget. Entreprenøren kunne dog trøste sig med, at han blev frifundet for et ellers meget oplagt erstatningskrav som følge af mangler ved arbejdet, da bygherres krav var forældet.

Sammenfatning

Ovennævnte dom er en skærpelse i forhold til tidligere praksis, da der tilsyneladende stilles krav om, at parterne bl.a. skal have drøftet AB 92 i forbindelse med aftaleindgåelsen, før AB 92 kan finde anvendelse.

Med udgangspunkt i dommen kan der opstilles følgende minimumskrav, før AB 92 bliver en del af aftaleforholdet med en forbruger:

  • Det skal fremgå klart af tilbud og kontrakt, at AB 92 finder anvendelse på aftaleforholdet
  • Entreprenøren bør sørge for at overdrage et eksemplar af AB 92 til bygherre
  • Det bør fremgå af tilbud og kontrakt, at bygherre har modtaget et eksemplar af AB 92
  • Entreprenøren bør i forbindelse med aftaleindgåelsen drøfte indholdet af AB 92 med den private bygherre
  • Det bør skrives ind i kontrakten, at parterne har drøftet AB 92 i forbindelse med aftaleindgåelsen

Det fremgår ikke af dommen, i hvilket omfang AB 92 skal være drøftet/forhandlet, før AB 92 er vedtaget. Det bør dog umiddelbart være tilstrækkeligt, at entreprenøren har gjort forbrugeren opmærksom på, at AB 92 på en række uspecificerede punkter fraviger de regler, der ellers måtte gælde, såfremt AB 92 ikke var vedtaget. Hvis entreprenøren vil være helt sikker på, at kravet om drøftelse af AB 92 er opfyldt, kan han henvise til de enkelte bestemmelser i AB 92, som adskiller sig fra de regler, der ellers måtte gælde.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura