Entreprenør medhold i krav på betaling af genetillæg og ventetid

Print
 I en nyligt afsagt kendelse fra Voldgiftsretten har en VVS-entreprenør fået medhold i krav på betaling genetillæg og ventetid i anledning af, at vvs-arbejdet i strid med projektmaterialet viste sig at skulle udføres delvist i en krybekælder fremfor som først antaget en ingeniørgang med normal stå-højde.

Byggesagen omhandlede renovering og udvidelse af eksisterende skole, der var udbudt i hovedentreprise.

Den for VVS-entreprisen gældende arbejdsbeskrivelse omtalte i generelle vendinger udførelse af arbejde i krybekældre/ingeniørgange. Den for projektet udarbejdede PSS omtalte blot  generelt gener ved arbejde i krybekældre og der var ikke forud for arbejdets opstart udarbejdet en miljørapport for arbejde i krybekældre/ingeniørgange.

Det for VVS entreprisen til rådighed værende tegningsmateriale indikerede ikke, at der skulle udføres arbejde i krybekældre, men derimod at der skulle udføres arbejde i en ingeniørgang.

Entreprenøren opgjorde genetillæg i overensstemmelse med de for overenskomsten gældende regler og fremsendte aftaleseddel stor kr. 1 mio. i genetillæg og derudover kr. 140.000 for ventetid.

Bygherre afviste begge aftalesedler under henvisning til, at entreprenøren jf. udbudsmaterialet kunne og burde have foretaget en forudgående besigtigelse af de eksisterende bygninger, jf. udbudsmaterialets tilføjelse til AB 92 § 2 stk. 2

”De bydende skal inden afgivelse af tilbud gøre sig bekendt med forholdene på stedet og ekstrakrav på grund af

manglende kendskab til arbejdsvilkår og forhold på stedet vil ikke blive honoreret”,

hvorefter entreprenøren efter bygherres opfattelse ikke kunne gøre noget krav gældende i anledning af gener, der kunne være opdaget ved en besigtigelse.

Voldgiftsretten lagde til  grund, at VVS entreprenøren havde ikke deltaget i nogen forudgående besigtigelse og at en besigtigelse heller ikke ville have klarlagt omfanget af de gener, hvorunder arbejdet skulle udføres.

Voldgiftsretten tilkendte herefter VVS-entreprenøren skønsmæssigt 750.000 i genetillæg og 60.000 i ventetid. VVS-entreprisen havde, som følge af bygherres tilføjelse til fællesbetingelsers AB92 § 23 om standsningsret, været nødsaget til under byggesagen, at begære en § 46 sagkyndig beslutning om retten til betaling af de samme aftalesedler. Den sagkyndige var nået til det af Voldgiftsretten modsatte resultat , men bygherre blev pålagt at afholde

VVS-entreprenørens omkostninger til den gennemførte sagkyndige beslutning sammen med den væsentligste del af Voldgiftsrettens omkostninger og advokatomkostninger til VVS-entreprenøren.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura