Rette kreditor? Kreditorskifte og overdragelse af simple fordringer

Print

I en netop afsagt dom fra Københavns Byret slog byretten fast, at udstederen af en faktura er berettiget til at kræve betalingen, hvis der ikke kan påvises et gyldigt kreditorskifte.

Sagen angik spørgsmålet om, hvem der var rette kreditor; virksomheden, der havde udstedt fakturaen eller den pågældende medarbejder, der havde udført arbejdet.

Den sagen vedrørende faktura var udstedt tre måneder før, at kunden og medarbejderen havde indgået en aftale om, at fakturaen skulle indbetales hurtigst muligt til virksomheden. Kort tid herefter ophørte ansættelsesforholdet mellem virksomheden og medarbejderen.

Efterfølgende rykkede virksomheden kunden for den manglende betaling af fakturaen, da kravet ikke var indfriet på trods af den ellers indgåede betalingsaftale. Her gjorde kunden gældende at have betalt med frigørende virkning til medarbejderen under henvisning til en påstået aftale mellem medarbejderen og virksomheden, hvor der angiveligt var aftalt kreditorskifte mellem virksomheden og medarbejderen.

Det er fast antaget i dansk retspraksis, at der frit kan foretages kreditorskifte ved simple fordringer, herunder overdragelse af fakturaer mv., hvorefter en erhverver overtager fordringen fra overdrageren. Grundlæggende forudsættes det, før der kan ske kreditorskifte, at der er stiftet en gyldig aftale mellem overdrageren af fordringen og erhververen.

Virksomheden gjorde over for kunden gældende, at den påståede aftale ikke var indgået samt bestred den pågældende aftales eksistens. Den tidligere medarbejder begrundede det påståede kreditorskifte ud fra ansættelseskontrakten, hvor der var aftalt, at medarbejderen kunne medtage de kunder, medarbejderen selv havde rekvireret ved ansættelsens ophør.

Virksomheden medgav, at medarbejderen var berettiget til at medtage egne kunder ved udtrædelse, dog skulle der ske afregning ved udtrædelsesdagen for igangværende og allerede udført arbejde. Virksomheden gjorde derfor gældende, at der ikke var belæg for kreditorskifte i ansættelseskontrakten, hvorefter fakturaer udstedt af virksomheden skulle indfries til virksomheden.

Byretten konkluderede, at det fremgik klart og entydigt af fakturaen, hvem udstederen var og at betaling med frigørende virkning skal ske til virksomheden. Det blev også fastslået, at det ikke var godtgjort, at der var foretaget kreditorskifte, idet virksomheden ikke havde accepteret, at kunden kunne betale med frigørende virkning til andre end virksomheden.

Kunden blev således pålagt endeligt at betale fakturaen til virksomheden, da det ikke var godtgjort at der var foretaget kreditorskifte. 

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura