Entreprenør fik medhold i krav på tidsfristforlængelse og godtgørelse og blev frifundet for Bygherres krav vedrørende mangler og færdiggørelse

En teknik-entreprenør rejste overfor Bygherre krav på tidsfristforlængelse og økonomisk godtgørelse svarende til forlænget byggeplads i de 7 måneder byggeriet, ubestridt, var forsinket i forhold til kontrakttidsplanen. Blandt andet grundet omfattende miljøsaneringsarbejder blev renovering af en skole forsinket i 7 måneder. Bygherre gjorde gældende, at forsinkelsen skyldtes Entreprenørens egen manglende bemanding og ledelse og derudover […]

Virksomhed frifundet for bødekrav efter gaffeltrucks personpåkørsel

En medarbejder blev kørt ned af kollega i gaffeltruck på virksomhedens fælles laste og transportareal. Uheldet resulterede i en voldsom personskade efter påkørslen, dog endte sagen med at pågældende virksomhed blev frifundet. Medarbejderen ville blot hurtigt låne nogle fastgørelsesremme fra kollegaens gaffeltruck til brug for arbejdet på en anden gaffeltruck 20 meter væk. Føreren af […]

Visse mangler skal ikke udbedres af entreprenør

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 1/2022. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Det velkendte og klare udgangspunkt for en ydelse af entreprenør er, at den skal være mangelfri. Udgangspunktet er således, at hvis denne entreprenør ikke leverer den ydelse, der er aftalt med bygherre, har bygherre krav […]

Ny mulighed for hurtig afgørelse af tvister

Nye AB-regler gør det muligt at få afgjort tvister med en ny metode ved reglerne om et såkaldt hurtigere og billigere alternativ til blandt andet voldgiftssager. Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 3/2021. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. ”Der foreligger på nuværende tidspunkt alene et […]

Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Bygherres ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget da entreprenøren havde krav på tidsfristforlængelse. Entreprenøren blev tilkendt erstatning for forlænget byggepladsdrift og mistet dækningsbidrag i medfør af AB 92 § 27 stk. 1 og erstatning i anledning af den uberettigede ophævelse af omtalte entreprisekontrakt. Voldgiftsnævnet har i nylig afsagt kendelse fastslået, at bygherres (BH) ophævelse af en hovedentrepriseaftale under […]

Entreprenør medhold i krav på betaling af genetillæg og ventetid

 I en nyligt afsagt kendelse fra Voldgiftsretten har en VVS-entreprenør fået medhold i krav på betaling genetillæg og ventetid i anledning af, at vvs-arbejdet i strid med projektmaterialet viste sig at skulle udføres delvist i en krybekælder fremfor som først antaget en ingeniørgang med normal stå-højde. Byggesagen omhandlede renovering og udvidelse af eksisterende skole, der […]

Totalentreprenør ikke erstatningsansvarlig for sætningsrevner og skader på bygherres ejendom.

Voldgiftsretten har i en nyligt afsagt kendelse frifundet totalentreprenøren for bygherres krav om erstatning kr 2,3 mio. i anledning af revner og sætningsskader opstået på bygherres etageejendom i forbindelse med totalentreprenørens gennemførelse af arbejder i eksisterende kælder, stue og 1. sal. Til brug for indretning af nyt butikslejemål på Strøget, blev der imellem bygherre og […]

Entreprenør frifundet for erstatningskrav pga. uoverensstemmende accept

Under en sag anlagt ved Retten i Roskilde havde en murer afgivet tilbud på grundlag af et udbudsmateriale, som bl.a. henviste til AB 92. Efter modtagelse af tilbuddet fremsendte bygherren en kontrakt til mureren, som alene bygherren havde underskrevet. Kontrakten indeholdt en lang række markante fravigelser til AB 92 (bl.a. skærpede betingelser for henholdsvis betaling […]

Malerfirma frifundet for bøde fra Arbejdstilsynet i anledning af malersvends uansvarlige opførsel

  Under rutinebesøg på byggepladsen traf arbejdstilsynet en ansat malersvend stående med begge fødder på øverste trin af en 6-trins wienerstige imens han med begge hænder var beskæftiget med spartling af væggen. Arbejdstilsynet nedlagde påstand om bøde til malerfirmaet som arbejdsgiver da arbejdet (ubestridt) ikke blev udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Under sagen ved Retten […]

Rådgiver krav på honorar trods manglende aftale

Retten i Hillerød har i en dom fastslået, at når man som bygherre henvender sig til en arkitekt, der herefter udarbejder diverse skitser til brug for et påtænkt projekt, så er der en klar formodning for, at man som bygherre også skal betale for arkitektens arbejde efter medgået tid, medmindre der er indgået anden aftale. I den […]