Entreprenør fik medhold i erstatningskrav overfor totalrådgiver som følge af projekteringsfejl

Entreprenør fik medhold i erstatningskrav som følge af rådgivers projekteringsfejl og mangler ved anvendelsen af Hody-kompositdæk. En entreprenør rejste over for dennes rådgiver krav på erstatning for fejl og mangler ved rådgiverens totalrådgivning i forbindelse med anvendelsen af Hody-kompositdæk udført i forbindelse med opførelsen af en boligbebyggelse. Entreprenøren gjorde blandt andet gældende, at rådgiveren som […]

Visse mangler skal ikke udbedres af entreprenør

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 1/2022. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Det velkendte og klare udgangspunkt for en ydelse af entreprenør er, at den skal være mangelfri. Udgangspunktet er således, at hvis denne entreprenør ikke leverer den ydelse, der er aftalt med bygherre, har bygherre krav […]

Bygherres ophævelse af entrepriseaftale uberettiget

Voldgiftsretten har i nyligt afsagt kendelse dømt bygherres ophævelse af entrepriseaftale for uberettiget og frifandt desuden entreprenøren for større dagbodskrav. Mangelkrav fra bygherres side desuden afvist som udokumenteret. Entreprisen vedrørende renovering og ombygning af en større ejendom var ubestridt forsinket 11 måneder på tidspunktet for ophævelsen. Entreprenøren havde undervejs gjort gældende, at forsinkelsen i det […]

Nordjysk Entreprenør frifundet for stort bødekrav fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet observerede under rutinebesøg på byggepladsen en medarbejder i færd med at afkorte et forskallingsbrædt,  i det den pågældende medarbejder anvendte en to-håndsbetjent stiksav med 1 hånd imens han med den anden hånd fastholdte selve brædtet.   Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at det for medarbejderen med 6-7 års erfaring var rutinearbejde at anvende […]

Entreprenør medhold i krav på betaling af genetillæg og ventetid

 I en nyligt afsagt kendelse fra Voldgiftsretten har en VVS-entreprenør fået medhold i krav på betaling genetillæg og ventetid i anledning af, at vvs-arbejdet i strid med projektmaterialet viste sig at skulle udføres delvist i en krybekælder fremfor som først antaget en ingeniørgang med normal stå-højde. Byggesagen omhandlede renovering og udvidelse af eksisterende skole, der […]

Totalentreprenør ikke erstatningsansvarlig for sætningsrevner og skader på bygherres ejendom.

Voldgiftsretten har i en nyligt afsagt kendelse frifundet totalentreprenøren for bygherres krav om erstatning kr 2,3 mio. i anledning af revner og sætningsskader opstået på bygherres etageejendom i forbindelse med totalentreprenørens gennemførelse af arbejder i eksisterende kælder, stue og 1. sal. Til brug for indretning af nyt butikslejemål på Strøget, blev der imellem bygherre og […]

Forældelsesfrist skulle regnes fra ophævelsestidspunktet

  Forældelsesfristen for krav er som udgangspunkt 3 år. Fristen skal regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve fordringen opfyldt, hvilket i praksis vil sige det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have kendskab til sit krav. Afbrydes forældelsesfristen ikke inden de 3 år er gået, f.eks. ved at udtage stævning, er kravet […]

Entreprenør frifundet for erstatningskrav pga. uoverensstemmende accept

Under en sag anlagt ved Retten i Roskilde havde en murer afgivet tilbud på grundlag af et udbudsmateriale, som bl.a. henviste til AB 92. Efter modtagelse af tilbuddet fremsendte bygherren en kontrakt til mureren, som alene bygherren havde underskrevet. Kontrakten indeholdt en lang række markante fravigelser til AB 92 (bl.a. skærpede betingelser for henholdsvis betaling […]

Malerfirma frifundet for bøde fra Arbejdstilsynet i anledning af malersvends uansvarlige opførsel

  Under rutinebesøg på byggepladsen traf arbejdstilsynet en ansat malersvend stående med begge fødder på øverste trin af en 6-trins wienerstige imens han med begge hænder var beskæftiget med spartling af væggen. Arbejdstilsynet nedlagde påstand om bøde til malerfirmaet som arbejdsgiver da arbejdet (ubestridt) ikke blev udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Under sagen ved Retten […]

Entreprenør frifundet for bygherres erstatningskrav i anledning af forsinkelse

Voldgiftsretten har netop afsagt en kendelse i en sag mellem bygherre og entreprenør, hvor parterne blandt andet var uenige om ansvar for forsinkelse og bygherres ret til at kræve erstatning i anledning af entreprisens forsinkelse. I entreprisekontrakten var det under henvisning til hovedtidsplan aftalt, at mellemfrister og afleveringsfrist var behæftet med dagbod kr. 4.000 pr. […]