Er glarmester forpligtet til at rådgive bygherre?

Er glarmester forpligtet til at rådgive bygherre?

Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 2/2021. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Ophavsretsloven Hvis glarmester ikke udfører arbejdet som totalentreprenør, har han som udgangspunkt ikke pligt til at rådgive sin bygherre. Dette udgangspunkt fraviges dog i visse situationer, hvor også glarmestre, der udfører arbejde i […]

Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget

Bygherres ophævelse af entreprisekontrakt var uberettiget da entreprenøren havde krav på tidsfristforlængelse. Entreprenøren blev tilkendt erstatning for forlænget byggepladsdrift og mistet dækningsbidrag i medfør af AB 92 § 27 stk. 1 og erstatning i anledning af den uberettigede ophævelse af omtalte entreprisekontrakt. Voldgiftsnævnet har i nylig afsagt kendelse fastslået, at bygherres (BH) ophævelse af en hovedentrepriseaftale under […]

Bygherres ophævelse af entrepriseaftale uberettiget

Voldgiftsretten har i nyligt afsagt kendelse dømt bygherres ophævelse af entrepriseaftale for uberettiget og frifandt desuden entreprenøren for større dagbodskrav. Mangelkrav fra bygherres side desuden afvist som udokumenteret. Entreprisen vedrørende renovering og ombygning af en større ejendom var ubestridt forsinket 11 måneder på tidspunktet for ophævelsen. Entreprenøren havde undervejs gjort gældende, at forsinkelsen i det […]

Nordjysk Entreprenør frifundet for stort bødekrav fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet observerede under rutinebesøg på byggepladsen en medarbejder i færd med at afkorte et forskallingsbrædt,  i det den pågældende medarbejder anvendte en to-håndsbetjent stiksav med 1 hånd imens han med den anden hånd fastholdte selve brædtet.   Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at det for medarbejderen med 6-7 års erfaring var rutinearbejde at anvende […]

Entreprenør medhold i krav på betaling af genetillæg og ventetid

 I en nyligt afsagt kendelse fra Voldgiftsretten har en VVS-entreprenør fået medhold i krav på betaling genetillæg og ventetid i anledning af, at vvs-arbejdet i strid med projektmaterialet viste sig at skulle udføres delvist i en krybekælder fremfor som først antaget en ingeniørgang med normal stå-højde. Byggesagen omhandlede renovering og udvidelse af eksisterende skole, der […]

Totalentreprenør ikke erstatningsansvarlig for sætningsrevner og skader på bygherres ejendom.

Voldgiftsretten har i en nyligt afsagt kendelse frifundet totalentreprenøren for bygherres krav om erstatning kr 2,3 mio. i anledning af revner og sætningsskader opstået på bygherres etageejendom i forbindelse med totalentreprenørens gennemførelse af arbejder i eksisterende kælder, stue og 1. sal. Til brug for indretning af nyt butikslejemål på Strøget, blev der imellem bygherre og […]

Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget

  Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget. Indholdet af staderapport og skønserklæring altafgørende. I en nyligt afsagt kendelse har Voldgiftsretten igen slået fast, at en bygherre, der tilbageholder betaling af acontobegæringer under henvisning til mangler og øvrige modkrav har bevisbyrden og risikoen for, at kapitaliseringen af mangler og øvrige krav har været […]

Forældelsesfrist skulle regnes fra ophævelsestidspunktet

  Forældelsesfristen for krav er som udgangspunkt 3 år. Fristen skal regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve fordringen opfyldt, hvilket i praksis vil sige det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have kendskab til sit krav. Afbrydes forældelsesfristen ikke inden de 3 år er gået, f.eks. ved at udtage stævning, er kravet […]

Gulventreprenør frifundet for erstatningskrav som følge af kravets forældelse og delvist frifundet for yderligere mangelkrav som følge af bygherres accept af risiko.

Gulventreprenør udført i 2011 ca 1000m2 industrigulv for større dansk produktionsvirksomhed. Der var tale om renovering af produktion og lagerarealer, hvorefter Gulventreprenøren påtog sig at fjerne en eksisterende magnesitgulvbelægning med efterfølgende udlægning af nyt slidlag med armering og afsluttende epoxybelægning.   Allerede året  efter udlægningen af de 1000 m2 gulv blev der konstateret problemer i […]

Stilladsfirma frifundet i sag mod arbejdstilsynet

  Medarbejder befandt sig på overdækning i 5 meters højde uden sele eller andet faldsikringsudstyr. Tillige spørgsmål om der var ført tilstrækkeligt tilsyn med arbejdet.   Arbejdstilsynet konstaterede under rutinebesøg på pladsen en medarbejder stående 2 meter fra kanten ovenpå en stilladsoverdækning i 5 meters højde uden at være iført faldsikringsudstyr af nogen art.   […]